Γίνε Digital!

Μετασχηματίσου!

Δώσε Ψηφιακό Σχήμα στην Επιχείρησή σου!

Η νέα ψηφιακή εποχή είναι εδώ και η ITConcept AE σε στηρίζει σε αυτόν το ψηφιακό μετασχηματισμό δίνοντας digital σχήμα στην επιχείρησή σου με προσιτές τεχνολογίες αιχμής! Συνδυάζoντας μοναδικά την τεχνολογία, το design και τη στρατηγική, η ITConcept ΑΕ και η βραβευμένη υπηρεσία OCG360 αποτελoύν πλέον την επιλογή των μεγαλύτερων Brands και εταιρειών από πολλούς και διαφορετικούς κλάδους της αγοράς, καθώς προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες με διαρκή αναβάθμιση και υποστήριξη.

Εισπράττουμε Την Επιδότηση Απευθείας Από Το Voucher!
Χωρίς Δική Σας Εκταμίευση!

Πιστοποιημένα
ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Σκοπός του Προγράμματος «ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΜΕ» είναι η ενίσχυση της ψηφιακής ωριμότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της χώρας που δραστηριοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα κλάδων της οικονομίας. Μέσω του Προγράμματος, οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις μπορούν να ενισχυθούν προκειμένου να:

 • εκσυγχρονίσουν την παραγωγική, εμπορική και διοικητική τους λειτουργία
 • αναβαθμίσουν τον τρόπο επικοινωνίας και συνεργασίας και να εισάγουν νέες μορφές υβριδικής εργασίας (hybrid workplace)
 • ψηφιοποιήσουν τις ηλεκτρονικές συναλλαγές με πελάτες και συνεργάτες, περιλαμβανομένου και του ηλεκτρονικού εμπορίου
 • αυξήσουν το επίπεδο ασφάλειας και εμπιστοσύνης στις ηλεκτρονικές συναλλαγές,μέσω της αξιοποίησης νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών.

Για τον σκοπό αυτό, το Πρόγραμμα «ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΜΕ» θα παρέχει επιταγές (vouchers) που θα διατεθούν για την απόκτηση, μέσω αγοράς ή μίσθωσης, νέων ψηφιακών εργαλείων.

Το πρόγραμμα Ψηφιακά Εργαλεία ΜμΕ» απευθύνεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις για τις οποίες συντρέχουν όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Δραστηριοποιούνται στην Ελληνική Επικράτεια με ελληνικό ΑΦΜ.
 • Είναι ενεργές κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στο Πρόγραμμα.
 • Έχουν ιδρυθεί/ συσταθεί πριν την 01.01.2022.
 • Δραστηριοποιούνται σε επιλέξιμη δραστηριότητα (λαμβάνεται υπόψη ο κύριος ΚΑΔ κατά την υποβολή της αίτησης).
 • Κατά την περίοδο 01.01.2021-31.12.2021 παρείχαν απασχόληση με όρους εξαρτημένης εργασίας, η οποία εκφραζόμενη σε όρους Ετήσιων Μονάδων Εργασίας αθροίζει από 0,01 έως 250,00 ΕΜΕ.
 • Λειτουργούν νόμιμα και συμμορφώνονται με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία, διαθέτοντας το κατάλληλο έγγραφο αδειοδότησης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και την ασκούμενη δραστηριότητά τους.
 • Συνιστούν νομική οντότητα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, Συνεταιρισμός) ή Ατομική Επιχείρηση, και τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία.Δεν βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.
 • Δεν εκκρεμεί εις βάρος της επιχείρησης διαδικασία ανάκτησης κρατικής ενίσχυσης.
 • Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχουν λάβει ως ενιαία επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από το παρόν Πρόγραμμα, δεν υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη).
 • Δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 40 του Ν. 4488/2017 (αφορά σε πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας)

Στο πλαίσιο του Προγράμματος ενισχύονται υφιστάμενες ιδιωτικές Επιχειρήσεις που ασκούν οικονομική δραστηριότητα, και για τις οποίες συντρέχουν αθροιστικά και μεταξύ άλλων οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Έχουν την έδρα τους ή υποκατάστημα στην Ελληνική Επικράτεια με ελληνικό ΑΦΜ.
 • Είναι ενεργές κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης Χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα.
 • Έχουν ιδρυθεί/ συσταθεί πριν την 01.01.2022.
 • Συνιστούν νομική οντότητα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, Ατομική Επιχείρηση, Κοινωνική

Συνεταιριστική Επιχείρηση, Συνεταιρισμός) ή Ατομική Επιχείρηση και τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία.

 • Στην ενότητα 2.1 της Πρόσκλησης μπορείτε να δείτε αναλυτικά το σύνολο των προϋποθέσεων συμμετοχής στο Πρόγραμμα.
 • Οι δικαιούχοι του Προγράμματος εντάσσονται στις ακόλουθες διακριτές κατηγορίες και υποκατηγορίες με κριτήριο την απασχόληση (εξαρτημένη εργασία):

Πιστοποιημένος
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

Το Μεγάλο
ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΕΛΛΟΝ
των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων!

ΣΕ 4 ΑΠΛΑ ΒΗΜΑΤΑ

  1

  Επίλεξε το μέγεθος της επιχείρησής σου

  2

  Επίλεξε τον κλάδο της επιχείρησής σου

  3

  Επίλεξε τις ψηφιακές λύσεις που σε ενδιαφέρουν

  4

  Επικοινώνησε μαζί μας

  Επίλεξε το μέγεθος της επιχείρησής σου. Υπολογίζεται σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (ΕΜΕ): η Μονάδα Μέτρησης της Απασχόλησης σε μία επιχείρηση η οποία ισοδυναμεί με έναν (1) εργαζόμενο πλήρους απασχόλησης σε ετήσια βάση.

  Κατηγορία ΕΜΕ

  *Για την επιβεβαίωση τήρησης των κριτηρίων επιλεξιμότητας, παρακαλούμε συμβουλευτείτε την ενότητα 2.3 του Προγράμματος


  Επίλεξε από την λίστα, τον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται η επιχείρησή σας


  Επιλέξτε τα είδη του Λογισμικού/Λύσης που θέλετε να αναβαθμίσετε


  Συμπλήρωσε τη Φόρμα Επικοινωνίας παρακάτω και ένας εκπρόσωπός μας να επικοινωνήσει μαζί σας.


  *Αιτήσεις χρηματοδότησης έως 31/10/2022
  **Πραγματοποίηση αγορών ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών με χρήση των vouchers έως 30/11/2022
  ***Ολοκλήρωση πάσης φύσεως πληρωμών & ολοκλήρωση προγράμματος έως 31/01/2023

  Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε με όλη τη διαδικασία!

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

  Ε: sales@itconcept.gr
  Τ: +30 210 6100055

  ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΧΡΟΝΟ!
  Μπες ΣΗΜΕΡΑ
  στη Νέα Εποχή Ψηφιακής Αναβάθμισης

  με 90%
  επιδότηση

  ΕΣΠΑ!